Karadağ Yabancı Yatırım Yasası

YABANCI YATIRIM YASASI HAKKINDA KARARIN DUYURUSU

(1 Nisan 2011 tarihli ve 18/11 sayılı Karadağ Resmi Gazetesi)
Bu vesile ile, Karadağ Parlamentosu’nun 24. konvansiyonunun, 2011’deki ilk düzenli (ilkbahar) meclis toplantısının ikinci toplantısında 17 Mart 2011’de yapılan Yabancı Yatırım Yasasını ilan ettim.

Numara: 01-373 / 2
Podgorica, 25 Mart 2011
Karadağ Cumhurbaşkanı
Filip Vujanović,
e.n.

Karadağ Anayasası’nın 82. maddesinin 1. paragrafı 2. Maddesinin 2. paragrafı ve 2. paragrafı uyarınca, Karadağ Parlamentosu’nun 24. konvansiyonu, 2011’deki ilk düzenli (ilkbahar) meclisinin ikinci toplantısında, 17 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

YABANCI YATIRIM YASASI

1. GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

Bu Kanun, yabancı yatırımların biçimlerini, yabancı yatırımcıların haklarını, yabancı yatırımcıların haklarının korunmasını, tanıtımını ve Karadağ’daki yabancı yatırımlar için önem taşıyan diğer konuları düzenler.

Madde 2

Bu Yasanın amacı doğrultusunda, yabancı bir yatırımcı:

– Yabancı tüzel kişi veya birey;
– Toplam sermayenin en az% 10’unu yabancı sermayeye sahip olan tüzel kişilik;
– Karadağ’da yabancı bir birey tarafından kurulan tüzel kişilik;
– Yurtdışında ikamet yeri bulunan Karadağ vatandaşı

Bu Kanunun amacı doğrultusunda, yabancı yatırımcı, aynı zamanda, icra edilen yatırımlara dayanarak, Kanun uyarınca Karadağ vatandaşlığına sahip olan bir kişi olarak kabul edilecektir.

Madde 3

Bu Kanunun amacı doğrultusunda, yabancı bir yatırım, yasaya uygun olarak maddi bir yatırım, mal, hizmet, mülkiyet hakları ve menkul kıymet yatırımlarıdır.

Mal ve mülkiyet haklarında yapılan yabancı yatırımlar, muhasebe mevzuatına uygun olarak, sabit kıymetlere yapılan yatırım anlamında anlaşılmalıdır.

II. YABANCI YATIRIM BİÇİMLERİ

Madde 4

Karadağ’daki yabancı yatırımcı şunları yapabilir:
– Bir girişim kurmak (tek başına veya diğer yatırımcılarla ortaklaşa);
– Yabancı bir kuruluş ortağı olmak;
– Tüzel kişilikte hisse ve pay sahibi olmak;
– Bir işletme satın almak.

Madde 5

Yabancı yatırımlar, imtiyaz sözleşmesi, franchising sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, satış sözleşmesi ve taşınmaz mal alım satımı ve diğer anlaşmalar yoluyla yapılabilir.

III. YABANCI YATIRIM İLKELERİ

Madde 6

Karadağ topraklarında, yabancı yatırımcı bir girişim kurabilir ve bu Kanun tarafından aksi belirtilmedikçe, teşebbüsleri kurarken kuruluşlara (ulusal muamele) yatırım yaparken, aynı zamanda, vatandaşlara sağlanan aynı şartlar ve koşullar altında yatırım yapabilir.

Madde 7

Yabancı yatırımcı varlıklarını yerel tüzel kişilere, yani sadece tüzel kişiliğe ya da şahsa, teçhizat ve askeri teçhizatın imalat ve ticaretine yönelik olarak devredebilir.

Yabancı yatırımcı, sermayenin veya hissenin % 49’undan fazlasına sahip olamaz, yani bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen kuruluştaki oy hakları.

Madde 8

Yabancı yatırımcı, bu Kanunun 7 nci maddesinde atıfta bulunulan şirkete, savunmadan sorumlu devlet makamından alınan görüşle birlikte, dış ticaretten sorumlu devlet otoritesinin (bundan böyle Bakanlık olarak anılacaktır) onayını aldıktan sonra yatırım yapabilir.

Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen onay verme prosedüründe, ilgili yabancı yatırımın niteliğine, türüne ve kapsamına özel bir önem verilecektir.

Yabancıların niteliğini, türünü ve kapsamını değerlendirmek için metodoloji yönetmeliği bu maddenin 2. paragrafında belirtilen yatırımlar, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde Bakanlık tarafından belirlenir.

Madde 9

Silah ve askeri teçhizat üretimi ve ticareti için bir kuruluş Bakanlıktan onay almadan önce iş bu Yasanın 4. ve 5. maddelerinde belirtilen düzenlemeleri müzakere etmeyecektir.

Madde 10

Sigorta şirketlerine, bankalara ve diğer finansal kuruluşlara ve serbest bölgelere yapılan yabancı yatırımlar Kanuna uygun olarak yapılacaktır.

IV. YABANCI YATIRIMCILARIN KORUNMASI

Madde 11

Yabancı yatırımcının varlıkları kamulaştırılamaya tabi olmayabilir.
Kamu yararı kanunla veya hukuk esasına göre belirlendiğinde, bu durumda Yasaya göre tazminat ödenir.

Madde 12

Savaş veya acil durum sonucu zarar gören yabancı bir yatırımcı Yasaya uygun olarak, tüzel kişi ve tüzel kişiye atfedilebilecek ücretten daha az olmamak üzere bu tür zararların tazmini hakkına sahip olacaktır.

Yabancı bir yatırımcı, yasaya uygun olarak, bir kamu görevlisinin veya kamu idaresinin yasadışı veya düzensiz çalışmasının neden olduğu zarar için tazminat alma hakkına sahiptir.

V. YABANCI YATIRIMLARIN HÜKÜM VE TANITIMI

Madde 13

Karadağ’ın ekonomik gelişimine katkıda bulunan yabancı yatırımların tanıtım ve teşvik edilmesi, Yabancı Yatırımların Teşvik Stratejisi temelinde yürütülecektir (bundan sonra Strateji olarak anılacaktır).

Strateji, beş yıllık bir süre için Karadağ Hükümeti tarafından (bundan böyle Hükümet olarak anılacaktır) kabul edilecektir.

Madde 14

Strateji şunları içermelidir:

– Yabancı yatırımlar alanında durum analizi;
– Yabancı yatırımlar alanında sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin analizi;
– Yabancı yatırımın teşvik edilmesindeki engeller ve bunların ortadan kaldırılması için rehberlik;
– Yatırım fırsatlarının bölgelere, yörelere ve hedef pazarlara göre analizi;
– Yabancı yatırımların tanıtımı ve teşvik edilmesi için kılavuzlar;
– Yabancı yatırımları tanıtmak ve teşvik etmek için öncelikli eylemler ve önlemler;
– Belirlenmiş öncelikler ve finansman olasılıkları ile birlikte Stratejinin uygulanması için son tarihlerin koyulması;
– Yabancı yatırımların teşvik ve tanıtımı ile ilgili diğer veriler.

Madde 15

Yabancı yatırımları teşvik etmek için profesyonel görevler, Karadağ Yabancı Yatırımların Desteklenmesi Ajansı tarafından yürütülecektir (bundan böyle Ajans olarak anılacaktır).

Ajans, kamu yararına faaliyet gösteren bir tüzel kişidir.

Madde 16

Ajans aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1) Karadağ’daki yatırım fırsatlarını teşvik etmek için profesyonel görevler yürütmek. Strateji ve Ajansın özellikle aşağıdakilerle ilgili yıllık çalışma programına uygun olarak:

– Karadağ’a yatırım yapmak için iş fırsatları ile ilgili bilgilerin hazırlanması, geliştirilmesi ve sunulması;
– Ekonominin belirli alanlarında ve sektörlerinde yatırımlar için yabancı yatırımcılara teknik yardım sağlanması;
– Yabancı ve yerli işletmeler arasında doğrudan temaslar için düzenleme;
– Yabancı yatırımları teşvik etmek için ilgili uluslararası kurumlarla işbirliğini artırma;

2) Yabancı yatırımın uygulanmasını izlemek, devlet kurumları ile işbirliği, yerel olarak

– Karadağ’daki hükümet organları ve devlet kurumlarını, yatırımların gerçekleştirilmesine ön ayak olmak ve desteklemek;

3) Yatırım ortamını iyileştirmek için Hükümete yabancı yatırımlar hakkında bilgi vermek;

4) Yabancı yatırımcıların ve yabancı yatırımların kayıtlarını tutmak;

5) Ve Kanun uyarınca yabancı yatırımlar alanındaki diğer faaliyetler.

Ajans için finansman, Karadağ bütçesinden ve bağışlardan sağlanacaktır.

Madde 17

Ajans, Yönetim Kuruluna ve Direktöre sahip olacaktır.

Madde 18

Ajans, bu Yasa ve Ajans Statüsü uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Ajansın Yönetim Kurulu:

– Hükümet tarafından onaylanacak Statü’nün kabul edilmesi,
– Ajansın organizasyonu ve diğer düzenlemeleri;
– Mali plan ile birlikte yıllık bir çalışma programı kurmak;
– Ajansın fonlarının kullanımına karar vermek;
– Ajansın çalışması ve yıllık mali beyan ile ilgili yıllık raporu kabul etmek;
– Hükümet tarafından onaylanacak olan Yönetim Kurulu üyeleri için tazminat miktarına karar vermek;
– Bağımsız denetçi atanmasına karar vermek;
– Yasanın ve Kurumun Statüsüne uygun olarak diğer konularda karar vermek.

Madde 19

Yönetim Kurulu bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu, ekonomi meselelerinden sorumlu devlet kurumu önerisi üzerine, dört yıllık bir süre için Hükümet tarafından atanır ve görevden alınır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çalışma şekli ve karar verme süreci, Kurum Tüzüğü ile düzenlenir.

Madde 20

Ajans Direktör tarafından yönetilecektir.

Yönetim Kurulu, Hükümete kamu rekabetine uygun olarak Ajans Direktörünü önerir.

Hükümet, Ajans Direktörünü dört yıllık bir süre için atar.

Madde 21

Ajans Direktörü:

– Ajansı temsil eder;
– Ajansın faaliyetlerini yönetmek ve Ajansın yasallığından sorumlu olmak;
– Ajansın çalışmaları hakkında taslak raporlar ve Yönetim Kurulu için diğer raporları hazırlamak,
– Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak;
– Ajansın organizasyonu ve sistemleştirilmesine ilişkin yönetmelik önermek;
– Kanun ve Ajans Tüzüğü ile öngörülen diğer görevleri yapmak.

Madde 22

Müdür ve Kurumdaki çalışanlar, genel prosedür kurallarına uygun olarak istihdamdan doğan hak ve yükümlülükleri kullanırlar.

Madde 23

Ajans, bağımsız bir denetçi raporuna sahip yıllık mali beyanname gibi, çalışma ve faaliyetlerle ilgili bir raporu Hükümete sunar.

Madde 24

Yabancı yatırımların tanıtım ve teşvik ve teşvike yönelik stratejik faaliyetlerin yönlendirilmesi Yabancı Yatırımlar Konseyi tarafından yürütülecektir (bundan sonra Konsey olarak anılacaktır).

Konsey:
– Stratejinin uygulanmasını göz önünde bulundurmak ve yabancı yatırımların geliştirilmesi hakkında görüş bildirmek;
– Stratejinin uygulanması sırasında piyasada gerçekleşen yatırımların ve değişikliklerin gerçekleşmesine bağlı olarak, yabancı yatırımların teşviki ile ilgili faaliyetlerde değişiklikler için rehberlik sağlamak;
– Yabancı yatırımın tanıtımı ve rehberliği ile ilgili diğer hususları dikkate almak.

VI. YABANCI YATIRIMLARIN KAYDEDİLMESİ

Madde 26

Yabancı yatırımların kaydı Ajans tarafından yerine getirilir.

Yabancı yatırımların kayıtları özellikle şunları içerecektir:
– İsim ve yer, yani yabancı yatırımcının adı ve adresi;
– Yabancı bir yatırımcının yabancı kuruluşun bir kısmını oluşturması durumunda ana tüzel kişinin adı ve adresi;
– Yabancı yatırımcının iş türü;
– Yabancı yatırımın değeri, türü ve sermaye yapısı;
– Yabancı yatırımların kaydına ilişkin diğer bilgiler.

Bu maddenin 1. fıkrasında atıfta bulunulan kayıt işbu Yasanın 27. Maddesinde belirtilen veriler temelinde yürütülür.

Madde 27

Yabancı yatırımlara ilişkin veriler aşağıdaki şekilde sunulur:

– Ticaret Mahkemesinin Merkezi Sicili (bu Kanunun 2 nci maddesine göre yabancı yatırımcı statüsüne sahip olan teşebbüs ve teşebbüsün verileri);
– Merkezi Depo Kurumu (Yabancı yatırımcının sermayesi ile ilgili bilgiler);
– Kadastroda taşınmaz malların tescili için yetkili olan devlet otoritesi (Yabancı tüzel ve gerçek kişilerin taşınmaz mülkleri üzerindeki mülkiyet ve diğer gerçek haklarına ilişkin veriler ı)

Madde 28

Bu kanunun 27. Maddesinde belirtilen verilerin değiştirilmesi, üç ayda bir Ajansa sunulacaktır.

Kayıtlardan elde edilen veriler, gizli olarak belirlenen herhangi bir kişisel bilgi ve verileri ifşa etmeden yalnızca toplu olarak yayınlanabilir ve açıklanabilir.

Madde 29

Bu Yasanın 26. Maddesinde belirtilen daha ayrıntılı veri içeriği ve bu Yasanın 27. maddesi uyarınca bilgi verme şekli, ekonomi meselelerinden sorumlu Bakanlığın yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir.

VII. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Madde 30

Yabancı yatırımdan doğan herhangi bir ihtilaf, kuruluş kararıyla ilgili karar alınmadıkça, Karadağ’daki yetkili mahkeme tarafından çözülür, yani yatırım anlaşması, bu tür uyuşmazlıkların yerli veya yabancı tahkim edilmeden önce uluslararası sözleşmelere uygun olarak çözülmesini şart koşar.

Bir sözleşmede taraf Devlet ise, o zaman imzalanan Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID) Sözleşmesi uyarınca, yabancı yatırımlardan kaynaklanan anlaşmazlıklar çözülecek
ilave olarak yerli veya yabancı tahkim öncesinde ICSID Sözleşmesi’ne taraf olmayan ülkeler için ICSID Sözleşmesi kuralları geçerli olacaktır.

Sözleşmeli taraflar yerli veya yabancı tüzel kişiler ve gerçek kişiler ise, yabancı yatırımlardan kaynaklanan ihtilaflar Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Kuralları uyarınca yerel veya uluslararası tahkimden önce karara bağlanır.

VIII. GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

Madde 31

Bu Yasanın 15 ve 16. maddelerinde belirtilen yabancı yatırımları teşvik edecek faaliyetler, Yabancı Yatırımların Teşvik Edilmesi Ajansının Kurulmasına Dair Kararı ile (Karadağ Cumhuriyeti Resmi Gazetesi no. 33/04, 11/07, 25/07 ve Karadağ Resmi Gazetesi no. 8/07) kurulan Yabancı Yatırımların Desteklenmesi Ajansı tarafından yerine getirilecektir.
Ajans, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde yabancı yatırımların kaydını yaptırmakla yükümlüdür.

Ticaret Mahkemesinin Merkezi Kayıt Kuruluşu, Merkezi Depo Ajansı ve taşınmaz malların tescili için yetkili devlet makamı İşbu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 90 gün içinde işbu Yasanın 27. maddesi uyarınca veri sunmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki 1. paragrafta sözü edilen Ajans, işbu Yasa ile faaliyetlerini, Ajansın Yönetim Kurulu atama tarihinden itibaren 30 gün içinde uyumlu hale getirmekle yükümlüdür.

Madde 32

Yönetim Kurulu üyeleri, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içinde atanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin atanmasına kadar, Yönetim Kurulunun tüm görevleri bu Yasanın yürürlüğe girmesi için atanan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yerine getirilir.

Ajans Direktörü, Yönetim Kurulu’nun atanmasından sonraki 45 gün içerisinde atanır.

Ajans Direktörü görevine atanana kadar, Direktörün tüm görevleri bu Yasanın yürürlüğe girmesi için atanan Müdür tarafından yerine getirilir.

Madde 33

Yabancı Yatırımlar Kanunu (Karadağ Cumhuriyeti Resmi Gazetesi no. 52/00 ve 36/07 ve Karadağ Resmi Gazetesi no. 40/10) bu Kanun yürürlüğe girdiği gün geçerliliğini yitirecektir.

Madde 34

Bu yasa, Karadağ Resmi Gazetesinde yayınlandığı günden itibaren sekizinci günde yürürlüğe girer.

SU-SK no. 01-980 / 19-10
Podgorica, 17 Mart 2011
Karadağ Parlamentosu’nun 24. konvansiyonu
Parlamento Başkanı
Ranko Krivokapić,
e.n.

NOT: Bu içerik Karadağ Resmi Gazetesinde yayınlanan metinden tercüme edilmiştir ve tercümeden kaynaklanabilecek hatalardan dolayı herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için resmi bir merci ya da danışmandan destek alınması önerilir.

Diğer Blog Yazılarımız

Karadağ’da Gayrimenkul Alırken Bunlara Dikkat Edin

Karadağ’da Gayrimenkul Alırken Bunlara Dikkat Edin

Karadağ'ın Avrupa Birliği üyeliği yaklaştıkça, ülke çapındaki gayrimenkullerin değer artışı da hızlandı. Bu güzel coğrafyada mülk sahibi olmak isteyen yabancılar fırsatı kaçırmamak için yoğun şekilde alım yapıyor. Sizler de halen ucuz, hatta yer yer "kelepir"...

daha fazla bilgi edinin
Doğrudan Yatırımı Teşvik Etme Kararı

Doğrudan Yatırımı Teşvik Etme Kararı

Kararname, Montenegro'daki (Karadağ) yeni yatırımlar için mali teşviklerin altını çiziyor ve iş ortamını iyileştirmeyi ve ekonominin rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Kararname, yeni yatırımcıları çekmeyi, özellikle de az gelişmiş bölgelerde istihdamı artırmayı ve...

daha fazla bilgi edinin